RSS

Category Archives: งานโรงพยาบาล

งานราชการ 2556 โรงพยาบาล ตากสิน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

งานราชการ 2556 โรงพยาบาล ตากสิน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ย. 55 โดยโรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตามโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตากสิน

งานราชการ 2556 โรงพยาบาล ตากสิน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงาน
– นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
– คนครัว 1 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ (ชาย) 1 อัตรา
– ผู้ช่วย เหลือคนไข้ 4 อัตรา
– คนงาน 5 อัตรา

ผู้สนใจสมัครงาน
ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 6 อาคาร 17 ชั้น) ถึง 16 พ.ย. 55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2437 0123 ต่อ 1640 ในวันและเวลาราชการ

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

โฆษณา
 
ปิดความเห็น บน งานราชการ 2556 โรงพยาบาล ตากสิน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

Posted by บน ตุลาคม 22, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ, งานโรงพยาบาล

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี รับแพทย์ประจำบ้าน 2555

สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี รับแพทย์ประจำบ้าน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ตำแน่งงาน งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.-31 ส.ค.55)

สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี รับแพทย์ประจำบ้าน 2555

รายละเอียดงาน

ตำแน่งงาน งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

สาขาศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

มีความประสงค์เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโร จำนวน 3 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ใบสมัครสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ค่ะ

สนใจติดต่อ คุณ ช่อแก้ว ภูษาธร

โทร. 02-354-8108 ต่อ 3140 3141

Fax. 02-354-8142 Email. new_nadnaree@hotmail.com

ส่งหลักฐานใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ได้ที่ : สำนักงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดใบสมัคร

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

 
ปิดความเห็น บน สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี รับแพทย์ประจำบ้าน 2555

Posted by บน มิถุนายน 11, 2012 in งานโรงพยาบาล

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

สมัครงาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครนิติกร 2555

สมัครงาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครนิติกร 2555 (บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2555) ประกาศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ดังนี้

สมัครงาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครนิติกร 2555

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)

3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้

8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ

10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะ

กระทำผิดวินัย
ตำแหน่ง / จำนวน / คุณสมบัติที่รับสมัคร

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตรบัณฑิต

2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบร่างสัญญาตามระเบียบ หรือระเบียบต่างๆของทางราชการ หรืองานอรรถคดีอย่างน้อย 2 ปี

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

6. มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย

เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

2. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

3. ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการดำเนินคดีของหน่วยงาน สืบสวนสอบสวนและดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าผิดวินัย ศึกษาพิจารณาวินิจฉัยให้คำปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด

4. ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทำนิติกรรม พิจารณา วินิจฉัย ปัญหากฎหมาย

5. ทำหน้าที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อมในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข การทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆ

6. ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกร่างประกาศ ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับต่างๆ และคำสั่งของโรงพยาบาล ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติในการคัดเลือก :

หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ

เอกสารและหลักฐาน เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้

ที่ เอกสาร/หลักฐาน จำนวน

1 ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา

สีดำ ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป) 1 ชุด

2 สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ

3 หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ

5 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

6 ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และ ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.9 หรือ ใบ สด. 43

(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ

7 ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ

เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

การสมัคร

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า

เอกสารสมัครงาน ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail : ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail : hr_ccc@cccthai.org หรือ udomsups@hotmail.com
ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร คัดเลือก

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

เวลา 08:30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันประกาศ – 28 มิถุนายน 2555

สมัครทางไปรษณีย์

โรงพยาบาล จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์ ตั้งแต่วันประกาศ – 28 มิถุนายน 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการทดสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติในบางตำแหน่งงาน) จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

สถานที่รับสมัคร/สอบ/ประกาศผลการคัดเลือก

สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล

– โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

– ลงประกาศผลการสอบ ณ เวบไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ http://www.cccthai.org

สถานที่สอบสัมภาษณ์

– แจ้งให้ทราบในภายหลัง

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ 0-2576-6661 – 4

โทรสาร 0-2576-6111

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

 
ปิดความเห็น บน สมัครงาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครนิติกร 2555

Posted by บน มิถุนายน 11, 2012 in งานโรงพยาบาล

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: