RSS

Category Archives: งานสถานการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงานมหาวิทยาลัย 2012

งานสถานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ วันเวลารับสมัคร 21 มิ.ย.-12 ก.ค.55


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงานมหาวิทยาลัย 2012

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยมหิดล

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

วันเวลารับสมัคร 21 มิ.ย.-12 ก.ค.55

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

โฆษณา
 
ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงานมหาวิทยาลัย 2012

Posted by บน มิถุนายน 26, 2012 in งานสถานการศึกษา

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

งานสถาบันการศึกษา 2012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครช่างเทคนิค, บัญชี

งานสถาบันการศึกษา 2012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รับสมัครช่างเทคนิค, บัญชี (บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2555)

งานสถาบันการศึกษา 2012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครช่างเทคนิค, บัญชี

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้มีวุฒิ ปวช. สาขาก่อสร้าง หรือ โยธา เพื่อคัดเลือกเข้าเป็น พนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติการควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริการวิศวกรรม ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

 
ปิดความเห็น บน งานสถาบันการศึกษา 2012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครช่างเทคนิค, บัญชี

Posted by บน มิถุนายน 13, 2012 in งานสถานการศึกษา

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

งานสถาบันการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการศึกษา

งานสถาบันการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการศึกษา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว รับ นักวิชาการศึกษา (1 – 29 มิถุนายน 2555)

งานสถาบันการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการศึกษา

รายละเอียดงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2790 สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2790

สังกัด สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Internet, E-mail ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

3.มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้

4.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5.หากมีประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำวารสาร ตำรา หนังสือจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

1.ดำเนินการประสานงานการจัดทำวารสาร ตำรา หนังสือ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ

2.ดำเนินการติดต่อ จัดส่งเอกสาร และติดตามผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

3.กำหนดรูปแบบอาร์ตเวิร์ค ตรวจรูปแบบบทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ และ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจความถูกต้องด้านการใช้ภาษา และแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง

4.จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำวารสาร ตำรา หนังสือ

5.อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำวารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

6.เกษียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง ร่าง พิมพ์ ทาน หนังสือราชการ

7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5729 , 5654

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์

ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

 
ปิดความเห็น บน งานสถาบันการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการศึกษา

Posted by บน มิถุนายน 11, 2012 in งานสถานการศึกษา

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: