RSS

Category Archives: งานธนาคาร

สมัครงานธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวิศวกร สถาปนิก

สมัครงานธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวิศวกร สถาปนิก ดังนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร (สัญญาจ้าง 1 ปี) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายบริหารสำนักงาน (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา) จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2555

สมัครงานธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวิศวกร สถาปนิก

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติ

เพศชาย มีสัญชาติไทย

ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว/เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด

ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

เอกสารที่ใช้
1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (Transcript ที่ระบุวันที่จบการศึกษาแล้ว และ ปริญญาบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)
5. ใบสำคัญทางทหาร ที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว เช่น สด.8 หรือ สด.43
6. ใบผ่านงาน
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
คุณสมบัติเฉพาะ

1. ตำแหน่งวิศวกร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
1.4 มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.5 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Autocad) ได้
1.6 หากมีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา และคำนวณราคากลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งสถาปนิก
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) ระดับ ภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
2.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2.4 มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.5 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Autocad) ได้
2.6 หากมีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา และคำนวณราคากลาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการ/สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะวันทำงาน) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่  63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1673 หรือ 0-2202-1847

การคัดเลือกและการว่าจ้าง
ธนาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ http://www.ghbank.co.th/

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

โฆษณา
 
ปิดความเห็น บน สมัครงานธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวิศวกร สถาปนิก

Posted by บน สิงหาคม 31, 2012 in งานธนาคาร

 

ป้ายกำกับ: ,

สมัครงานธนาคาร ธนาคาร ธกส รับสมัครงาน2555

สมัครงานธนาคาร ธนาคาร ธกส รับสมัครงาน2555 เนื่องด้วย ธกส. รับสมัครผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง และ ช่างปรับอากาศ รวม 3 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2555

งานธนาคาร ธนาคาร ธกส รับสมัครงาน2555

รายละเอียดงาน

ธกส. รับสมัคร

 • ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา

รวม 3 อัตรา

วุฒิ ปวช.

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th

ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2555

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

 
ปิดความเห็น บน สมัครงานธนาคาร ธนาคาร ธกส รับสมัครงาน2555

Posted by บน สิงหาคม 4, 2012 in งานธนาคาร

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

งานธนาคาร 2555 สมัครงานธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งCall Center (1333)

งานธนาคาร 2555 สมัครงานธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งCall Center (1333) สำหรับผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

งานธนาคาร 2555 สมัครงานธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งCall Center (1333)

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ·      บริการตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำกับลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร
 • ·      รับแจ้ง และดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร
  รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของธนาคาร
 • ·      รวบรวมข้อมูล ปัญหา และข้อคิดเห็นจากลูกค้ามาจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
 • ·      ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไปปํญหาต่างๆ ของลูกค้า
 • ·      สามารถทำงานเข้ากะ 24 ชั่วโมง (ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่สายงานกำหนด)

 

 คุณสมบัติ 

 • ·      การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ·      อายุ 21-32 ปี
 • ·      ถ้ามีประสบการณ์ในด้าน Call Center หรืองานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ·      สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • ·      สามารถทำงานเป็นกะได้

 

หมายเหตุ : หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

 
ปิดความเห็น บน งานธนาคาร 2555 สมัครงานธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งCall Center (1333)

Posted by บน กรกฎาคม 17, 2012 in งานธนาคาร

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

 
%d bloggers like this: