RSS

สมัครงานราชการ สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

15 ก.ย.

สมัครงานราชการ สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยสภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2555

สมัครงานราชการ สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดงานราชการ

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็น

บุคลากรสภากาชาดไทย

1. รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

อัตราเงินเดือนระดับ 1 ขั้น 7,640 บาท จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รวบรวมรายได้ประจำเดือน และสรุปรายการค้างชำระของโรงพยาบาลต่างๆ ส่งฝ่าย

การเงินและบัญชี รวบรวม และจัดทำรายงานผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ประจำเดือน และปีงบประมาณ

รวบรวม และจัดทำรายงานการเตรียมเลือดและส่วนประกอบเลือดในหมู่โลหิตพิเศษประจำเดือนส่งผู้บริหารและ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เอกสาร จัดทำใบอนุมัติจัดซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ์ จัดจ้างซอมเครื่องมือต่างๆ ดูแลจัดเก็บ

เอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพขององค์กร

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชี พ(ปวช.) ทางพณิชยการทุกสาขา

3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

4) มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบงานบริการ

5) อุทิศเวลาในการทำงานได้เต็มที่ มีความกระตือรือร้น

6) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

1.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้รับบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือนระดับ 2 ขั้น 9,330 บาท จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริจาคโลหิตกรอกประวัติการบริจาคโลหิตของตนเองทั้งภายใน

สถานที่ และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ลงทะเบียนการบริจาคโลหิต พิมพ์บาร์โค้ดประวัติผู้บริจาคโลหิต เพื่อ

ติดใบสมัครผู้บริจาคโลหิต พิมพ์บัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตให้ผู้บริจาคโลหิตครั้งที่ 2 และผู้บริจาคโลหิตที่มีบัตร

จำนวนครั้งเต็มหรือบัตรสูญหาย จ่ายเข็มที่ระลึกตามจำนวนครั้งที่ผู้บริจาคโลหิตมีสิทธิได้รับ และพิมพ์ใบประกาศ

กำกับเข็มที่ระลึก จ่ายเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2, ชั้นที่ 3 พร้อมใบประกาศกำกับเหรียญฯ ให้กับผู้ที่ไม่ได้ไป

รับในงานพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ลงทะเบียนปรับสถิติจำนวนครั้งการบริจาคโลหิตที่สาขาบริการ

โลหิตแห่งชาติส่งมา ลงทะเบียนผู้บริจาค Stem cell ทำใบรายงานการออกหน่วยเคลื่อนที่ ใบเบิกเงินค่าตอบแทน

การปฏิบัติงาน ตอบข้อซักถามผู้บริจาคโลหิตในเรื่องอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พณิชการทุกสาขา

4) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

5) มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบงานบริการ

6) อุทิศเวลาในการทำงานได้เต็มที่ มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม

7) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

1.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือนระดับ 1 ขั้น 6,920 บาท จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเจาะเก็บโลหิต ทั้งภายในและภายนอก

สถานที่ ดูแลผู้บริจาคโลหิตขณะกำลังบริจาคโลหิต จัดเก็บโลหิต และหลอดตัวอย่างโลหิตเมื่อการบริจาคโลหิต

สิ้นสุดลง เก็บและล้างอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และลงบันทึกการใช้งาน

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ไม่จำกัดเพศ อายุ ไม่เกิน 45 ปี

2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

4) หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับ

ได้สะดวก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. การรับสมัคร

2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3

ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน

2555 ถึง 22 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.redcross.or.th หากส่งใบ

สมัครทางไปรษณีย์ สามารถโหลดใบสมัครได้ในเว็ปไซด์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้ว ขอให้โทร.สอบถามรายละเอียดก่อนส่งใบสมัครโทร. 0-2256-4054

0-2256-4058 ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ให้ชำระค่าสมัครในวันสอบ หากเอกสารที่แนบมาไม่ครบไม่

สมบูรณ์ ไม่ระบุตำแหน่งที่สมัคร และสำนักงานที่เปิดรับ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ประกาศรับสมัคร ใบสมัครจะ

ไม่ถูกพิจารณา สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่

สภากาชาดไทย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 1871 ถนน อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน”

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว

ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัครสอบ จำนวน 1 รูป

2) สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ

จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)

จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผล

การตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน

จำนวน 1 ฉบับ

8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ

(ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ

9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 บาท

3. เงื่อนไขการรับสมัคร

3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร

ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่า

เอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงาน

การเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่าย

ในการสมัครสอบ

3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้

สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ

รับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันและสอบคัดเลือก วัน/เวลา และสถานที่สอบ

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตามวัน/เวลา และสถานที่สอบ

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง และ

http://www.redcross.or.th โทร. 0-2256-4054 , 0-2256-4058

5. วิธีการสอบแข่งขัน

5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วย วิชาความรู้

ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นข้อสอบปรนัย 50 ข้อ (100 คะแนน)

– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office และ

Internet

5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร

6. ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น

6.1 อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ

6.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

6.3 สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน สมัครงานราชการ สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

Posted by บน กันยายน 15, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , ,

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: