RSS

งานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล

12 ก.ย.

หางานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

งานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงาน นักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน  14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม ดำเนินการเรื่องส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ศึกษาต่อ ศึกษาดูงานวิจัยในและต่างประเทศ ประสานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำ

แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร กำหนดการพัฒนาระบบการจัดทำฐานข้อมูลตามสมรรถนะ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ สร้างระบบการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม

ให้เหมาะสมกับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย สร้างรูปแบบการพัฒนาข้าราชการให้เหมาะสมกับสมรรถนะตามกลุ่มงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ดูแลโปรแกรมระบบงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

PART TIME

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน งานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล

Posted by บน กันยายน 12, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , ,

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: