RSS

สมัครงาน บขส บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครงาน 2555

28 มิ.ย.

สมัครงาน บขส บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครงาน 2555 บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 6 ตำแหน่ง (สมัครทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้ – 13 กรกฎาคม 2555)

สมัครงาน บขส บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครงาน 2555

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

1. อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร(สำหรับบุคคลภายนอก)

2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. นิติกร 4- 6

(สอบขึ้นบัญชี)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

2. พนักงานบัญชีและการเงิน 2- 5

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) สาขาบัญชีตามที่ ก.พ. รับรอง

– สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

3. เจ้าหน้าที่การเดินรถ 4 – 6

(สอบขึ้นบัญชี)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ กพ รับรอง หรือ เป็นพนักงานภายในที่ได้รับการบรรจุไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ในกลุ่มงานทั่วไป และดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. บุคลากร 4 – 6

(สอบขึ้นบัญชี)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทั่วไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ (สาขาการปกครอง หรือบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์) ตามที่ กพ รับรอง

5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 – 6

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ตามที่ กพ รับรอง

6. เจ้าหน้าที่สถิติ 4 -6

(สอบขึ้นบัญชี)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ตามที่ กพ รับรอง
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.transport.co.th

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 280 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร

รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

เว็บไซต์ http://job.transport.co.th/

 

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน สมัครงาน บขส บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครงาน 2555

Posted by บน มิถุนายน 28, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: