RSS

งานราชการ55 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

11 มิ.ย.

งานราชการ55 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหา บุคลากรคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงาน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีขอบเขตงานและคุณสมบัติดังนี้ (บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2555)

งานราชการ55 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ขอบเขตงาน

บริหารและจัดการงานด้านพัฒนาบุคลากร นำเสนอยุทธศาตร์ในการพัฒนาบุคลากร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change agent) เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของ สสส. ตลอดจนดูแลให้มีตัวชี้วัดและการวัดประเมินผลงานด้านบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาและจัดทำแผนงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบและเครื่องมือการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร ในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน การสรรหาและคัดเลือก ประเมินผลงาน ระบบค่าจ้างสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การเติบโตตามสายอาชีพ เป็นต้น

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ ตลอดจนการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และความเข้าใจที่ดีต่อการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง

มีสัญชาติไทยอายุ 35ปีขึ้นไป

จบการศึกษาปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ สาขาบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 – 10 ปี ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

การวางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสมกับทิศทางองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ และการประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและสร้างการเปลี่ยนแปลง change agent ในการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร ต่าง ๆ ในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร

มีประสบการณ์ด้าน การพัฒนาขีดความสามารถตาม competency, การบริหารและประเมินผลงาน การพัฒนาตามสายอาชีพ และการวางระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

มีประสบการณ์ในการควบคุม กำกับงานบริหารบุคลากรและระบบโครงสร้างรายได้ สิทธิประโยชน์

สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการทำงานบริหารจัดการ และการประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

สามารถใช้ ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้อง ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ดูแลสุขภาพตัวเองดี

และผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

ผู้สนใจกรุณา DOWNLOAD แบบฟอร์มใบสมัครจาก http://www.thaihealth.or.th พร้อมส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1414 คุณสุทธิวัฒน์ โตสมบุญ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน 2555

**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**

เว็บไซต์ :http://www.thaihealth.or.th

อ ย า ก ร ว ย >> ค ลิ ก เ ล ย

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน งานราชการ55 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

Posted by บน มิถุนายน 11, 2012 in งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: